Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Úvod

Informace

Dokumenty

ŠVP

Zprávy ze školy

Co nás čeká?

Zprávy ze školy

Mateřská škola

Školní družina

Historie školy

Současnost

Projekt

Školská rada

Děkujeme

Perličky

Školní jídelna

Poradenství

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Měčín


Přijímací testy 2017

Pod následujícím odkazem naleznete informace o konání přijímacích zkoušek pro uchazeče. >>>


Přijímací testy 2017

Pod následujícím odkazem naleznete testy z přijímacích zkoušek z matematiky a češtiny, které se zveřejnil 8. února Cermat, ten testy pro střední školy připravuje. >>>


Přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu: ve středu 12. dubna 2017 a ve středu 19. dubna 2017.

Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí (Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.), nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé (školy s talentovou zkouškou). Termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání.

 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stanovilo ministerstvo školství dva termíny, kdy se budou konat, a to ve středu 12. dubna 2017 a ve středu 19. dubna 2017. Celý dokument naleznete pod následujícím odkazem >>>

Další informace, citace zákonných ustanovení o přijímacích zkouškách naleznete pod následujícím odkazem >>>.


Přijímací testy

Pod následujícím odkazem naleznete testy z přijímacích zkoušek z matematiky a češtiny, které se konaly v minulých letech. >>>


Přijímací zkoušky

Na stránkách Cermatu, společnosti, která pořádá jednotné přijímací zkoušky, jsou zveřejněny informace o přijímacím řízení >>>.

 

Vybrané odkazy

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky z minulých let


Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017

V platnosti jako v uplynulém školním roce zůstává:

 • podávání jen dvou přihlášek

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu

 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům

 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho bylo odvolání úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (podle novely školského zákona – zákon č. 82/2015 Sb.).

Také zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2017, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna 2017 a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 12. do 28. dubna 2017 pro všechny formy vzdělávání, přesný datum konání zveřejní ministerstvo školství v průběhu září 2016.

Žáci, kteří se hlásí na maturitní obor, budou dělat přijímací zkoušky, které se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.


Další informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017

Kritéria pro přijímání žáků na střední školu je ředitel školy podle školského zákona povinen zveřejnit nejpozději 31. ledna 2017 na místě, které umožňuje vzdálený přístup (nejčastěji internetové stránky školy). Další informace o průběhu přijímacího řízení je možné najít v Atlasu školství, který obdrží žáci 9. ročníku školy pravděpodobně v průběhu října (vydává Úřad práce), nebo na internetových stránkách střední školy.

Termín pro podání přihlášek je 1. března 2017 (důležité je datum poštovního razítka). Zákonní zástupci žáka vyplní dvě naprosto stejné přihlášky, tedy na obě přihlášky uvedou obě školy, přihlášku je možno podat na dvě různé školy nebo na dva obory jedné školy, přičemž pořadí škol na přihlášce není závazné, zájem o studium na konkrétní střední škole, kam byl přijat, projeví žák zápisovým lístkem. Přihlášky potvrzené základní školou, pokud to střední škola vyžaduje i lékařem, zašlou zákonní zástupci žáka doporučeně poštou na obě střední školy, eventuelně je možné odnést přihlášku do školy na sekretariát osobně. Pokud se na jedné ze škol, kam se žák hlásí, konají přijímací zkoušky, je žák povinen se jich zúčastnit.


Testování profi-orientace

Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech nabízí možnost testování profi-orientace žáků základních škol. Dříve bylo prováděno testování žáků plošně přímo na škole, vzhledem k nedostatku financí provádí poradna testy pouze v prostorách poradny (Voříškova 823, Klatovy), a to na základě objednávky rodičů (zákonných zástupců) žáka. Pokud máte zájem o testování, je nutno se objednat v poradně telefonicky na telefonním čísle 376 310 809, kde vám sdělí pracovnice termín testování. Samotné testování trvá jedno dopoledne a probíhá v několika termínech před letními prázdninami, další termíny jsou pak na podzim. Vyhodnocení proběhne zhruba 2 – 3 měsíce po absolvování testů při osobní schůzce rodičů, dítěte a odborné pracovnice poradny.

Testování provádí poradna zdarma. Po skončení testování si rodiče žáka v poradně vyzvednou.

Před testováním musí rodiče podepsat souhlas s testováním.

Bližší informace poskytne poradna na výše uvedeném telefonním čísle.

 

Co jsou to testy profi-orientace?

Testy profi-orientace jsou zaměřené na testování osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Jedná se o testy, které testují všechny stránky osobnosti žáka. Výsledkem těchto testů je podrobný rozbor osobnosti žáka, jeho intelektu a profesní orientace.

Vyhodnocení testů obsahuje celkem tři oblasti:

a) zájmy a hodnotové orientace žáka (test mapuje aktuální zájmy žáka ve vztahu k budoucímu povolání, utřiďuje informace pro určení hlavního oboru – technický nebo umělecký typ a naznačuje specifikaci budoucího pracovní zařazení žáka – zájem o práci v týmu nebo spíše samostatnou práci, schopnosti vedení týmu apod.)

b) profil intelektových schopností žáka (pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy, určuje slabé a silné stránky intelektu - jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,…)

c) osobnostní profil (práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole)


Dny otevřených dveří

Pod následujícím odkazem naleznete přehled Dnů otevřených dveří některých středních škol Plzeňského kraje, informace o Dnech otevřených dveří je také možno najít na internetových stránkách jednotlivých škol. >>>


Specifické poruchy učení a chování

Pod následujícím odkazem naleznete přehled nejčastějších poruch učení a chování >>>.


Dokumenty ke stažení

Dokumenty pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně:

Prohlášení rodičů, souhlas s vyšetřením

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro školu


Odkazy:

Informace o středních školách:

Studuj v Plzeňském kraji

Střední školy

Atlas školství

Infoabsolvent.cz

SeznamŠkol.eu

 

Přijímací řízení na střední školy:

Stránka Plzeňského kraje - informace o přijímacím řízení na SŠ

Stránka MŠMT - informace o přijímacím řízení na SŠ

 

Instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

Středisko výchovné péče Plzeň

Středisko výchovné péče Domažlice

Odbor sociální péče MěÚ Klatovy

Úřad práce v Klatovech

Policie Klatovy

 

Linka bezpečí:

Hledáš pomoc?!

Linka bezpečí 116 111.

webová stránka Linky bezpečí

 

Informace:

Syndrom ADHD

Jak správně psát

 

Dokumenty:

Bezpečný internet - děti

Bezpečný internet - rodiče


Novinky v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. ledna 2012:

 • Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.

 • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

 • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.

 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.

 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 • Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

 • Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.

 • Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 • Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.


zpracoval:

Jiří Zahálka


 

 

Tel.: 376 395 107 nebo 739 023 726, mail.: zs.mecin@centrum.cz